You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imgRPA үйлчилгээ

Робот процессын автоматжуулалт (RPA) нь компьютер дээр хүний оролцоотой хийгддэг үйлдлүүдийг автоматаар хийгддэг болгох боломжийг судлах, түүнтэй холбоотой автоматжуулах процессуудын хийгддэг үйлдэл, алхмууд, давтамж болон зарцуулдаг цаг зэрэг мэдээллүүдийг гаргах, хөгжүүлэх, тохиргоо хийдэг үйлчилгээ юм. 


Үйлчилгээг ашигласнаар:

-          Зардал болон эрсдэл бууруулна

-          Цаг хэмнэнэ

-          Дотоод процессууд сайжирна

-          Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж дээшилнэ


Програм хангамж: