You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imgVOO үйлчилгээний хэрэглэгчдийн анхааралд


VOO үйлчилгээний хэрэглэгчдийн анхааралд    

VOO үйлчилгээний дараа төлбөрт багцын хэрэглэгчийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт орлоо.  Тус гэрээний Хавсралт 1-ийн 1.2 дахь Төлбөртэй контент түрээслэх нөхцөл нь VOO cinema болон өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор түрээсэлсэн кино, контентын хүчинтэй хугацаа 72 цаг боллоо. 

Уг нөхцөлийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс мөрдөх болсныг үүгээр мэдээлж байна.       

Мобинет ХХК