You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imgДотоод сүлжээ зохион байгуулалт /LAN/

Хэрэглэгчийн байрны дотоод сүлжээг стандартын шаардлага хангасан материал, тоног төхөөрөмж ашиглан сүлжээний кабель бусад хэрэгслийг ажиллагсдын ажиллах орчинд тохирсон байдлаар эмх цэгцтэй зохион байгуулах, хэрэглэгчийн мэдээлэл харилцаа холбооны хэрэгцээг дээд зэргээр хангах, ажилтнууд хоорондоо мэдээллээ солилцох боломжийг бүрдүүлэх найдвартай, нууцлал өндөртэй сүлжээг бий болгоход оршино.Ажлыг гүйцэтгэснээр гарах үр дүн:

  • Байгууллагын дотоод сүлжээг шинээр байгуулж, эмх цэгцтэй болгоно
  • Ажилтнууд хоорондын мэдээлэл дамжуулах нууцлал бүхий найдвартай дотоод сүлжээ бий болно
  • Оффисын программ, үйлдлийн систем, вирусийн программ зэрэг нь албан ёсны лицензтэй болно
  • Хямд ярианы тарифтай, салбар хоорондоо үнэгүй ярих боломжтой дотуур холбооны утастай болно 
  • Сүлжээний төхөөрөмжүүдийг удирдах, тохируулах боломжтой болно